Ajutorul de încălzire

        Ajutorul de incalzire se acorda persoanelor cu domiciliul sau resedinta valabila in comuna Crasna, in perioada sezonului rece (noiembrie 2020 – martie 2021), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria raspundere, insotita de actele necesare.

        In stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii.

        Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuinţei, cu energie termica, gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi familiile, respectiv persoanelor singure, care se incadreaza in plafoanele de venit pe persoana, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, dupa caz, de resedinţa a acestora, daca nu deţin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordarii ajutorului.

         Incepand cu data de 5 octombrie 2020, formularele pot fi ridicate de la biroul de relații cu clienții (secretariatul) din cadrul Primăriei Crasna. 

 

        ACTE NECESARE

        La întocmirea dosarului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței familiilor sau persoanelor îndreptățite, alții decât cei beneficiari de ajutor social, sunt necesare următoarele documente:

 

 1. copii ale actelor de identitate (bi/ci) ale membrilor familiei / persoanelor ce locuiesc în casă împreună cu familia;
 2. copii ale certificatelor de naştere (pentru cei ce nu posedă cărţi de identitate);
 3. copie a certificatului de căsătorie;
 4. adeverinţă de salariu;
 5. copie a cuponului de şomaj / alocaţiei de stat / pensiei / alocaţiei de susţinere sau orice alt drept cu titlu permanent;
 6. adeverinţă de la administraţia finanţelor publice novaci (fisc) cu veniturile realizate pentru persoanele majore care nu sunt elevi/studenţi (indiferent dacă este angajat sau pensionar);
 7. act de proprietate;
 8. adeverinţă de la primărie în care să fie menţionate următoarele:
 • componenţa gospodăriei;
 • numărul de imobile deţinute;
 • suprafaţa de teren intravilan şi extravilan deţinută;
 • bunurile mobile deţinute (mijloace de transport, utilaje agricole, utilaje de prelucrare a lemnului);
 • fișa de calcul a venitului agricol pentru determinarea eligibilității.

         Menţionăm faptul că declaraţia pe propria răspundere se face sub dispoziţiile art. 292 cod penal privind falsul în declaraţii, iar declararea în fals conduce la aplicarea de sancţiuni.

Comentariile sunt închise.